OLF kamp i pripreme

Misija

Promenom načina života, u sociološkom smislu, dece mlađeg školskog uzrasta, ukazala se potreba da se organizuje veliki broj škola fudbala, pri fudbalskim klubovima, ali i novih sportskih kolektiva (u vidu klubova malog fudbala). Ta dešavanja vezana su za sredinu 90-tih, dakle pre preko 15 godina.

Pojavom velikog broja škola fudbala neophodan je bio veći broj učitelja fudbala koji su osposobljeni i stručni da realizuju časove fudbala prema potrebama (biološkim, psihološkim, sociološkim) dece.

Fudbal kao igra promoviše vrednosti kao što su fer-plej, tolerancija, dostojanstveno prihvatanje poraza i pobede, respektovanje protivnika, saigrača, učitelja, sudija, gledalaca, … Fudbalski klubovi su na početku promovisali te vrednosti, da bi vremenom usled napred navedenih okolnosti ta ideja prerasla u anti-fudbalsku.

Razloge za destruktivnim (pogrešnim) načinom rada treba tražiti u veoma teškoj društvenoj situaciji, u kojoj su ekonomski principi rada, vremenom postali dominantni, čak i sa decom! Na taj način je došlo do narušavanja najelementarnijih stručnih principa i načela rada sa najmlađim uzrastom.

Kao odgovor na ta dešavanja Katedra sportskih igara Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu je započela sa projektom, nazvanim Škola fudbala DIF.

Fakultet kao ustanova, predmet FUDBAL i fudbalski stručni tim na čelu sa doc. dr Janković Aleksandrom je u svoje ciljeve rada uvrstila i obavezu da svojim infrastrukturnim i stručnim resursima pruži fudbalskoj praksi modele rada sa najmlađim uzrastima.

Pored osnovnih sadržaja i zadataka koji su u funkciji realizacije cilja Škole fudbala DIF je omogućeno da se, a na bazi iskustava osnovno – školskog sistema i organizovanja rekreativne nastave, upotpune sadržaji rada sa mladim fudbalerima.

Jedan od načina za pružanje kvalitetnog učenja dece je osnivanje: OTVORENOG LETNJEG FUDBALSKOG KAMPA DIF.

 

Cilj

Povezivanje većeg broja učitelja i polaznika škola fudbala, oko zajedničke ideje afirmativnog, pedagoškog i stručnog načina rada sa decom je osnova organizacije Otvorenog letnjeg fudbalskog kampa DIF.

Obezbediti polaznicima fudbalskih škola i trenerima (učiteljima) fudbala mogućnost da se usavrše na specifičan, intezivan i karantinski način. Fudbalska animacija (kao osnova budućeg kvalitetnog rada) i usvajanje teorijskih i praktičnih zakonitosti u radu sa decom je od suštinskog značaja za razvoj fudbala na našim prostorima.

 

Infrastrukturne pretpostavke

Otvoreni letnji fudbalski kamp DIF će biti organizovan u prostorima koji omogućuju ostvarivanje postavljenih ciljeva. Hotelski smeštaj zadovoljava potrebe dece odgovarajućeg uzrasta sa neophodnim pratećim fudbalsko–sportskim objektima (fudbalski tereni, bazeni, fitnes prostorima…) kao i higijensko–prirodne uslove. Na našim prostorima postoji čitav niz objekata koji pružaju optimalne uslove za rad otvorenog letnjeg fudbalskog kampa DIF.

 

Ciljna grupa

Da bi organizacija ovakvog kampa imala smisla neophodno je povezati veći broj organizovanih škola fudbala iz Srbije (Beograd, Novi Sad, Niš…) i okruženja (Crna Gora, Republika Srpska, Makedonija, Grčka, Slovenija…). Sve škole fudbala koje u svom sastavu imaju decu uzrasta ispod 13 godina (U13) su ciljna grupa koja bi trebala da pomogne u ostvarivanju ciljeva koji su postavljeni.

Povezivanje škola fudbala koje imaju iste ili slične ciljeve omogućilo bi širenje kvalitetnog i ispravnog rada sa decom u fudbalu.

 

Stručne pretpostavke

Svi treneri koji su uključeni u rad Otvorenog letnjeg fudbalskog kampa DIF treba da budu svršeni ili aktuelni studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Pored tih stručnih i motivisanih učitelja fudbala rukovodstvo kampa će učiniti sve napore da učestvuju i bivši fudbaleri koji svojim iskustvom mogu doprineti unapređenju rada kampa.

 

Organizacija

Smeštaj, put i vreme provedeno u Kampu je organizovano po najvišim standardima koji su isključivo u interesu polaznika Otvorenog letnjeg fudbalskog kampa DIF.

Izbalansiran odnos rada, odmora i animacije sa neophodnim obrazovnim informacijama su sadržaji koje su organizatori kampa postavili sebi kao zadatke koje treba da ostvare u trajanju od 7 do 10 dana.

Uporedo sa organizacijom kampa realizuje se i Seminar trenera u vidu tribina na kojima će se razmenjivati iskustva o aktuelnim problemima rada sa decom („mesto, uloga i značaj takmičenja sa decom“, „odnos specijalizacije i opšteg rada u uzrastu ispod 13 godina“, „vaspitna priprema sa decom“, „odnos treniranja i obučavanja“…).

Verujemo da će pozitivna namera biti prepoznata od strane velikog broja fudbalskih rukovodilaca, trenera, učitelja fudbala, roditelja, igrača ili fudbalera… i na taj način, uspešnom realizacijom zadataka Otvorenog letnjeg fudbalskog kampa DIF, obezbediti fudbalskoj igri sigurnu budućnost.