Dokumentacija

Na osnovu člana 55 stav 3. tačka 1. Zakona o sportu (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 10/16) i člana 37 Statuta fudbalskog kluba „DIF“, članovi skupštine Fudbalskog kluba „DIF“, na sednici  Skupštine održanoj  dana 14.02.2017. godine usvojili su:

 

S T A T U T

FUDBALSKOG KLUBADIF

 

I – OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

FUDBALSKI KLUB „DIF“ je dobrovoljna, nevladina, nepolitična i neprofitna sportska organizacija, osnovana kao sportsko udruženje, radi organizovanog bavljenja fudbalskim sportom svojih članova.

 

1. NAZIV I SEDIŠTE FUDBALSKOG KLUBA „DIF“

Član 2.

Naziv  kluba je: FUDBALSKI KLUB „DIF“
Skraćeni naziv  kluba je: F.K. „DIF“
Sedište kluba je u Beogradu Slobodana Perovića 4, Čukarica.
U poslovnoj korespodenciji i u javnom istupanju FUDBALSKI KLUB „DIF“ uz svoj naziv navodi i svoje sedište, grad Beograd.
Naziv i skraćeni naziv se upotrebljavaju u pravnom prometu u obliku u kojem su upisani u nadležni Registar.
Na osnovu ugovora o sponzorstvu može se odlukom Upravnog odbora kluba uvesti u naziv fudbalskog kluba i dodatni sponzorski naziv, ali samo uz zadržavanje osnovnog imena „DIF“.

 

2. PRAVNI STATUS

Član 3.

FUDBALSKI KLUB „DIF“ je sportsko udruženje,odnosno pravno lice sa pravima,obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

 

3. PEČAT I OBELEŽJA

Član 4.

FUDBALSKI KLUB „DIF“ ima pečat okruglog oblika,prečnika 32mm, na kojem su ćirilicom u spoljnom krugu ispisani naziv  sedište FUDBALSKI KLUB „DIF“- Beograd, a u sredini je utisnut amblem kuba.

FUDBALSKI KLUB „DIF“ ima štambilj pravougaonog oblika,veličine 55x17mm sa natpisom odozgo na dole- FUDBALSKI KLUB „DIF“, broj, datum, Beograd Slobodana Perovića 4.

FUDBALSKI KLUB „DIF“ ima zaštićene simbole u obliku amblema, zastave, značke, simbola, logotipa slova i boje kao svojih obeležja i to :

 • AMBLEM fudbalskog kluba se sastoji od fudbalske lopte koja je isečena dvema paralelnim linijama na vrhu i na dnu. Na tom mestu su sa gornje strane umetnuti inicijali „F.K.“ a sa donje strane „DIF“. Na amblemu preovladava ljubičasta boja tj. sva slova su ljubičaste boje a polja na lopti su ljubičasta i bela. Linije koje dele loptu su zelene boje.
 • ZASTAVA fudbalskog kluba je pravougaonog oblika, veličine 240 x 120cm, bele boje. U gornjem delu se nalazi AMBLEM FUDBALSKOG KLUBA „DIF“.
 • ZNAČKA fudbalskog kluba je u obliku lopte, podeljena dvema paralelnim linijama na tri dela što predstavlja grb FUDBALSKOG KLUBA „DIF“ u celosti. Značka se može izrađivati u raznim veličinama, o čemu odlučuje Upravni odbor kluba. Upravni odbor određuje i broj primeraka koji se mogu izraditi i dodeljivati u pojedinim prilikama – intervalima.
 • SIMBOL fudbalskog kluba je
 • LOGOTIP slova fudbalskog kluba je latinični.
 • BOJA FUDBALSKOG KLUBA „DIF“ je ljubičast

Simbole FUDBALSKOG KLUBA „DIF“ i njihovu upotrebu bliže reguliše Upravni odbor kluba posebnim aktima.

 

4. ČLANSTVO U DRUGIM UDRUŽENjIMA,DRUŠTVIMA I SAVEZIMA

Član 5.

Klub je član fudbalskog saveza Srbije, kao nacionalnog granskog sportskog saveza (u daljem tekstu: Savez).

Klub može da se učlani u odgovarajuća udruženja i saveze u oblasti sporta od značaja za ostvarivanje ciljeva Kluba.

Klub je neiozostavni  deo CENTRA ZA RAZVOJ FUDBALSKIH TALENATA „DIF“ koga još čine škola fudbala „DIF“,skauting tim „DIF“ i marketing i konsalting tim „DIF“.

Klub u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalno uređuje svoju unutrašnju organizaciju i rad, donosi i realizuje programe razvoja fudbalskog sporta, učestvuje u fudbalskim takmičenjima, organizuje fudbalska takmičenja i ostvaruje druge ciljeve i zadatke utvrđene planovima Kluba i Fudbalskog saveza Srbije.

 

5. ZASTUPANjE I PREDSTAVLjANjE

Član 6.

Klub predstavljaju i zastupaju Predsednik Kluba i Sekretar Kluba.

Odlukom Upravnog odbora mogu se odrediti i druga lica s pravima i obavezama u zastupanju Kluba, u granicama datih ovlašćenja.

 

6. ZABRANA DISKRIMINACIJE

Član 7.

Zabranjena je svaka neposredna i posredna diskriminacija lica u nadležnosti Kluba, s obzirom na neko lično svojstvo, status, opredeljenje ili uverenje, u skladu sa zakonom.

Odredbe opštih akata Kluba kojima se utvrđuje ili stvara diskriminacija lica u njihovoj nadležnosti – ne primenjuju se, a pojedinačna akta kojima se vrši diskriminacija – ništava su.

U Klubu nije dopušteno kršenje sloboda i prava čoveka i građanina.

Klub je neutralan u pitanjima politike i religije.

 

7. DAN KLUBA

Član 8.

Klub je osnovan 25.jula 2014. godine u Beogradu, i taj dan (25. jul) se obeležava kao praznik Kluba.

 

II – CILjEVI I SADRŽAJ AKTIVNOSTI KLUBA NA OSTVARIVANjU SPORTSKIH CILjEVA

 

1. CILjEVI

Član 9.

Cilj Kluba je da:

 • svojim delovanjem doprinosi razvoju, afirmaciji i promociji fudbala u Republici Srbiji i povećanju bavljenja fudbalom u svim segmentima stanovništva Srbije (omasovljenje fudbalskog sporta);
 • obezbeđuje uslove za razvoj i unapređenje vrhunskih sportskih rezultata u fudbalu, u svim nivoima takmičenja, u zemlji i inostranstvu;
 • promoviše obrazovnu i vaspitnu funkciju sporta, fer pleja, razumevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje fudbalom i sportom uopšte;
 • obavlja sportske aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu, sportskim pravilima Fudbalskog saveza Srbije i ovim Statutom.

2. SADRŽAJ AKTIVNOSTI

Član 10.

Klub svoje ciljeve ostvaruje kroz:

 1. stvaranje uslova za razvoj fudbalskog sporta u jedinici lokalne samouprave i Republici Srbiji;
 2. organizovanje sportskih manifestacija i takmičenja;
 3. učešće u nacionalnim i međunarodnim sportskim takmičenjima i drugim sportskim priredbama;
 4. izgradnju i održavanje sportskih objekata;
 5. permanentno stručno obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu koji su angažovani u Klubu;
 6. podsticanje rada svojih članova dodeljivanjem nagrada i priznanja za izuzetne sportske rezultate i za doprinos razvoju i unapređenju fudbala;
 7. angažovanje u Fudbalskom savezu Srbije i drugim asocijacima čiji je član i saradnju sa drugim organizacijama u oblasti sporta u Republici Srbiji;
 8. zastupanje zajedničkih interesa svojih članova pred javnim vlastima i ostvarivanje saradnje sa javnim vlastima jedinice lokalne samouprave i Republike Srbije;
 9. izdavanje sopstvenih publikacija;
 10. ostvarivanje međunarodne sportske saradnje i unapređivanje međunarodnog ugleda srpskog sporta;
 11. popularizaciju fudbala u medijima, obrazovnim institucijama i drugim organizacijama;
 12. preduzimanje mera za sprečavanje negativnih pojava pri organizovanju i održavanju fudbalskih takmičenja i jačanje vaspitne uloge sporta;
 13. brigu o zaštiti zdravlja sportista;
 14. podsticanje bavljenja fudbalom u svim segmentima stanovništva;
 15. staranje o telesnom i duhovnom oblikovanju (formiranje) maloletnih članova;
 16. aktivnosti na jačanju sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova i utvrđivanje pravila ponašanja u njihovim međusobnim odnosima;
 17. ostvarivanje saradnje sa privrednim društvima, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim licima, od značaja za ostvarivanje ciljeva Kluba;
 18. vođenje evidencija od značaja za rad i istoriju Kluba;
 19. ostvarivanje i razvijanje saradnje sa ostalim članovima Fudbalskog saveza Beograda i Srbije
 20. učestvovanje u obezbeđivanju funkcionisanja jedinstvenog informacionog sistema na nivou Fudbalskog saveza Srbije;
 21. druge aktivnosti i mere koje doprinose realizaciji ciljeva Kluba i ostvarivanju položaja utvrđenog Zakonom o sportu, sportskim pravilima Fudbalskog saveza Srbije.

Ostvarivanje ciljeva Kluba bliže se reguliše odgovarajućim opštim aktima koje donose nadležni organi Kluba u skladu sa ovim Statutom.

Klub može radi ostvarivanja aktivnosti iz stava 1. ovog člana osnovati privredna društva, ustanove ili drugi zakonom utvrđen oblik organizovanja, u zemlji i inostranstvu, samostalno ili sa drugim pravnim i fizičkim licima.

3. OBAVLjANjE SPORTSKIH AKTIVNOSTI I SPORTSKIH DELATNOSTI

Član 11.

Klub se u obavljanju sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti naročito angažuje na afirmaciji duha olimpizma, podsticanju fer pleja, unapređenju vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u sportu, podsticanju i afirmaciji dobrovoljnog rada u sportu, borbi protiv lažiranja, suzbijanju nasilja i dopinga u sportu.

Klub ostvaruje svoje ciljeve i obavlja sportske aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu , sportskim pravilima Fudbalskog saveza Srbije i svojim opštim aktima, potvrđenim konvencijama u oblasti sporta i principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija.

Organi Kluba su dužni da obezbede da bavljenje sportskim aktivnostima i delatnostima u okviru Kluba bude humano, slobodno i dobrovoljno, zdravo i bezbedno, u skladu sa prirodnom sredinom i društvenim okruženjem, fer, tolerantno, etički prihvatljivo, odgovorno, nezavisno od zloupotreba i ciljeva koji su suprotni sportskom duhu i dostupno svim građanima pod jednakim uslovima bez obzira na uzrast, nivo fizičkih sposobnosti, stepen eventualne invalidnosti, pol i drugo lično svojstvo.

Klub uspostavlja odnose sa sportistima i sportskim stručnjacima u skladu sa Zakonom o sportu i sportskim pravilima Fudbalskog saveza Srbije.

Ostvarivanje kontinuiranih vrhunskih sportskih rezultata je osnovni cilj i zadatak u takmičarskom segmentu.

Merilo vrhunskih fudbalskih rezultata seniorskih ekipa su isključivo kontinuirani klupski uspesi na takmičenjima u zemlji i inostranstvu.

Merilo vrhunskih fudbalskih rezultata mlađih kategorija je pre svega broj i kvalitet mladih takmičara  koji su po okončanju staža u mlađim kategorijama osposobljeni za postizanje vrhunskih fudbalskih rezultata i priključenje seniorskom pogonu kluba.

Za rezultate mlađih kategorija odgovorni su Sportski direktor i treneri mlađih kategorija, a za rezultate seniora odgovorni su Sportski direktor i treneri seniora.

Područje delovanja Kluba je  teritorija Republike Srbije.

 

4. SPORTISTI

Član 12.

Sportista može da se bavi fudbalom kao sportskom aktivnošću u Klubu amaterski  (takmičarski).

Klub je u obavljanju sportskih aktivnosti obavezan da obezbedi uslove za bezbedno bavljenje sportista sportskim aktivnostima i sportske stručnjake  za vođenje stručnog rada, planiranje i evidenciju stručnog rada.

U takmičenjima u kojima učestvuje Klub, za Klub mogu da nastupaju samo sportisti kojima je utvrđena zdravstvena sposobnost u skladu sa Zakonom o sportu.

Prava, obaveze i odgovornosti sportista amatera uređuju se zakonom, sportskim pravilima Fudbalskog saveza Srbije i opštim aktima Kluba, a prava, obaveze i odgovornosti sportista takmičara amatera kojima se obezbeđuje novčana naknada za bavljenje sportom — i ugovorom između sportiste i Kluba zaključenim u skladu sa Zakonom o sportu.

Organi Kluba i učlanjeni, odnosno angažovani sportisti obavezni su da se pridržavaju prava i obaveza utvrđenih aktima iz st. 4. ovog člana.

Sportski direktor Kluba dužan je da pre zaključenja ugovora sportistu obavesti o pravima, obavezama i odgovornostima iz st. 4. ovog člana.

Ugovor između sportiste i Kluba zaključuje se u pismenoj formi i registruje kod Fudbalskog saveza Srbije.

U slučaju utvrđivanja ništavosti, poništenja, sporazumnog raskida ugovora ili raskida ugovora između Kluba i sportiste zbog neispunjenja ugovornih obaveza, Sekretar Kluba dužan je da o tome bez odlaganja obavesti Fudbalski savez Srbije.

Klub je dužan da zaključi ugovor o osiguranju svojih vrhunskih sportista od posledica nesrećnog slučaja za vreme obavljanja sportskih aktivnosti, a na osnovu utvrđenog rangiranja sportista i u skladu sa zakonom.

 

5. TAKMIČENjA

Član 13.

Klub je organizator, pokrovitelj ili učesnik u sportskim takmičenjima u zemlji i inostranstvu, od značaja za ostvarivanje ciljeva Kluba.

Klub učestvuje na domaćim i međunarodnim sportskim takmičenjima u skladu sa Zakonom o sportu i sportskim pravilima Fudbalskog saveza Srbije, Evropske i Svetske fudbalske federacije.

Klub je u organizovanju sportskih priredbi dužan da osigura njihovo nesmetano i bezbedno održavanje, i pri organizovanju preduzme mere propisane zakonom i pravilima Kluba i Fudbalskog saveza Srbije.

Za Klub na takmičenjima mogu da nastupaju samo lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom i sportskim pravilima Fudbalskog saveza Srbije.

Sekretar Kluba preduzima mere da svi sportisti ili službena lica Kluba budu ispravno registrovani za Klub, u skladu sa odgovarajućim pravilima o registraciji, odnosno licenciranju Fudbalskog saveza Srbije.

Sekretar  Kluba preduzima mere da Klub bude blagovremeno licenciran (dozvola za sezonu) za nastup na takmičenjima, u skladu sa Zakonom o sportu i sportskim pravilima Saveza.

III – ČLANSTVO U KLUBU

Član 14.

Članovi Kluba su jednaki u pravima, obavezama i odgovornostima u Klubu, u skladu sa ovim Statutom.

Članstvo u Klubu ne može se prenositi niti naslediti.

Svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim ovim Statutom da postane član Kluba.

Fizičko lice može biti član Kluba nezavisno od godina starosti, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član Kluba može postati i strani državljanin.

Izjavu o pristupanju, odnosno učlanjenju u Klub za maloletno lice koje nije navršilo 14 godina daje maloletno lice uz pismenu saglasnost roditelja, odnosno staratelja.

 

Član 15.

Klub  ima sledeće vrste (kategorije) članova:

 1. redovne članove;
 2. pridružene članove;
 3. počasne članove.

 

1. USLOVI ZA UČLANjENjE

Član 16.

Redovni članovi Kluba mogu postati:

 • sportisti koji su angažovani u Klubu kao takmičari, odnosno koji su registrovani za Klub u skladu sa sportskim pravilima Fudbalskog saveza Srbije;
 • sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu koji su angažovani u Klubu;
 • fizička lica koja svojom kontinuiranom aktivnošću i angažovanošću daju doprinos ostvarivanju ciljeva Kluba kroz rad u organima i radnim telima Kluba (društveno-sportski radnici);
 • sportisti i sportski stručnjaci koji su ranije bili angažovani u Klubu a i dalje aktivno i kontinuirano doprinose ostvarivanju ciljeva Kluba.

Lica iz stava 1. ovog člana angažovanjem u Klubu putem ugovora, registracije, zaposlenja i imenovanja/izbora u organe ili radna tela Kluba, automatski dobijaju status redovnog člana danom sticanja odgovarajućeg statusa.

Pridruženi članovi Kluba mogu postati: društveno-sportski radnici kojima je prestao mandat u organima i radnim telima Kluba;  sponzori i donatori Kluba; fizička i pravna lica koja učestvuju u ostvarivanju ciljeva Kluba.

Lica iz stava 1. ovog člana kojima prestane mandat u organima i radnim telima Kluba, automatski dobijaju status pridruženog člana.

Svojstvo počasnog člana može biti odlukom Skupštine Kluba steći svako lice, domaće ili strano, koje ima posebne zasluge za rad Kluba ili čije članstvo u Klubu je od posebnog interesa za ostvarivanje ciljeva Kluba.

Neko lice može postati pridruženi član Kluba ukoliko ispunjava, ako se svojstvo člana ne stiče automatski u skladu sa ovim Statutom, sledeće uslove: potpiše pristupnicu Klubu, koja sadrži  izjavu da u potpunosti prihvata Statut i opšte akte Kluba i opšta akta Fudbalskog saveza Srbije, da je registrovano u skladu sa zakonom i postoji najmanje godinu dana, kada su u pitanju pravna lica.

Za sticanje svojstva člana Kluba,sportisti i sportski stručnjaci moraju da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene sportskim pravilima Fudbalskog saveza Srbije.

 

2. NAČIN UČLANjIVANjA

Član 17.

Pristupnica za prijem u članstvo Kluba, kada se ono ne stiče automatski u skladu sa ovim Statutom, podnosi se u pisanoj formi klubu, na obrascu čiju formu utvrđuje Upravni odbor Kluba.

Upravni odbor može odbiti prijem u članstvo Kluba lica za koje oceni da je svojim dotadašnjim ponašanjem ili aktivnostima delovao protiv osnovnih ciljeva i interesa Kluba, fudbalskog sporta ili sporta uopšte.

U slučaju odbijanja molbe za prijem u članstvo, podnosilac zahteva može podneti žalbu, u roku od 15 dana od dana uručenja odluke, Skupštini Kluba, čija odluka je konačna.

U slučaju da je prihvaćena pristupnica, podnosilac je dužan da uplati Klubu upisninu tj. godišnju članarinu, a u suprotnom se smatra da je odustao od članstva u Klubu, osim ukoliko odlukom o prijemu nije drugačije određeno. Prava člana Kluba se počinju ostvarivati od  dana uplate upisnine tj. godišnje članarine.

Svaki član Kluba može dati inicijativu ili predlog da se određeno lice imenuje za počasnog člana Kluba.

 

3. PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Član 18.

Član ima pravo da:

 1. pokreće i razmatra sva pitanja vezana za ostvarivanje ciljeva Kluba;
 2. koristi pomoć, podršku i usluge Kluba, u meri koja ne šteti interesima drugih članova Kluba;
 3. ostvaruje uvid u rad Kluba i njegovih organa;
 4. učestvuju u aktivnostima Kluba;
 5. dobije informacije potrebne za ostvarivanje članskih prava;
 6. upravlja poslovima Kluba (pravo glasa) u skladu sa ovim Statutom, ako je redovni član;
 7. preko svojih predstavnika u organima Kluba daju svoje predloge, sugestije i mišljenja radi donošenja odgovarajućih odluka, zaključka i dr. i da traže                intervenciju Kluba kod nadležnih sportskih i državnih organa radi zaštite interesa članova Kluba;

 

Član je dužan da:

 1. sarađuje sa drugim članovima Kluba i u odnosima sa njima poštuje sportske i etičke principe;
 2. učestvuje u aktivnostima i ostvarivanju ciljeva Kluba i radu organa Kluba;
 3. redovno izmiruje svoje finansijske obaveze prema Klubu;
 4. daju Klubu podatke i informacije koje Klub od njih traži radi obavljanja  zakonom i Statutom predviđenih poslova i zadataka;
 5. ispunjava sve obaveze utvrđene zakonom, Statutom Kluba i drugim opštim aktima Kluba;
 6. u potpunosti poštuje sva opšta akta Kluba;
 7. izvršava pravnosnažne odluke organa Kluba i nadležne arbitraže;
 8. čuva sportski duh i ugled Kluba i sporta u celini;
 9. opremu i sredstva Kluba koristi u skladu sa njihovom namenom utvrđenom          Statutom i opštim aktima Kluba;
 10. postupa u skladu sa pravilima fudbalske igre koje izdaje FIFA i poštuje     sportska pravila Fudbalskog saveza Srbije;
 11. prizna nadležnost stalne fudbalske arbitraže pri Fudbalskom savezu    Srbije u slučajevima utvrđenim ovim statutom;

 

Sportisti i sportski stručnjaci pod ugovorom, kao i radnici stručne službe Kluba imaju i druga prava, obaveze i odgovornosti, u skladu sa zakonom, opštim aktima Kluba i ugovorom.

Članovi Kluba imaju, u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Kluba,  pravo na žalbu na odluku organa Kluba kojom je odlučivano o pravima i obavezama članova Kluba, osim ako je za donošenje odluke nadležna arbitraža u skladu sa Zakonom o sportu i ovim Statutom.

Upravni odbor Kluba posebnim aktom, u skladu sa ovim Statutom, bliže uređuje pojedina pitanja članstva u Klubu.

 

Član 19.

Članu Kluba izdaje se godišnja (sezonska)članska karta, u koju se obavezno upisuju sledeći podaci: ime i prezime, odnosno naziv, datum učlanjenja, kategorija članstva.

Upravni odbor Kluba bliže uređuje sadržaj i izgled članske karte Kluba.

 

4. NAČIN UČESTVOVANjA U RADU I ODLUČIVANjU

Član 20.

Član učestvuje u radu Kluba, a redovni član i u odlučivanju u Skupštini Kluba  preko svojih predstavnika.

Lice koje predstavlja pravno lice člana Kluba  mora da poseduje pismeno ovlašćenje overeno pečatom člana Kluba i potpisano od strane lica ovlašćenog za zastupanje člana Kluba.

 

5. KNjIGA ČLANOVA I DRUGE EVIDENCIJE

Član 21.

Klub vodi evidencije svojih članova (Knjiga članova), i druge bazične evidencije, u skladu sa Zakonom o sportu.

Upravni odbor bliže uređuje sadržaj i način vođenja Knjige članova i bazičnih evidencija Kluba.

Organi kluba dužni su da Klub upišu u matične  evidencije, u skladu sa Zakonom o sportu.

Odluke organa Kluba obavezno se unose u knjigu odluka organa Kluba.

 

6. PRESTANAK ČLANSTVA

Član 22.

Članstvo u Klubu gasi se prestankom rada, smrću, istupanjem  ili isključenjem.

Prestanak rada pravnog lica člana Kluba utvrđuje se na osnovu odluke nadležnog državnog organa kojom je član brisan iz odgovarajućeg registra. Od pokretanja postupka likvidacije ili stečaja pa do prestanka rada, članu Kluba su suspendovana prava i obaveze u Klubu.

Istupanje iz Kluba moguće je samo na osnovu pismene izjave člana Kluba o istupanju iz Kluba, uz otkazni rok od tri meseca.

Sportista koji ima punovažno zaključen ugovor sa Klubom ne može jednostrano da istupi iz Kluba do isteka ugovorenog roka. Prestanak članstva moguć je samo na osnovu sporazumnog raskida ugovora, odnosno na osnovu pismenog zahteva člana uz saglasnost Kluba.

Okončanjem članstva gase se svi zahtevi iz članskog odnosa, osim zahteva Kluba na izmirenje zaostalih finansijskih obaveza.

Prestankom svojstva člana Kluba prestaje i mandat predstavnicima člana u organima i radnim telima Kluba.

Prestankom svojstva člana Kluba prestaje i pravo učešća u aktivnostima u organizaciji Kluba.

 

Član 23.

Isključenje člana Kluba moguće je ako:

 1. svojim aktivnostima šteti Klubu, odnosima u Klubu ili ugledu Kluba;
 2. namerno i krajnje napžljivo postupa suprotno interesima Kluba ili odlukama organa Kluba;
 3. svojim postupcima i aktima krši Statut i druge opšte akte Kluba;
 4. prestane da ispunjava uslove za prijem u članstvo.

Isključenje člana Kluba moguće je i kao rezultat disciplinska mere u slučajevima utvrđenim Disciplinskim pravilnikom, za najteže disciplinske prekršaje..

U slučajevima iz stava 1. tač. 1) – 3) ovog člana, Upravni odbor je dužan da člana Kluba upozori na postojanje okolnosti zbog kojih može biti isključen iz članstva i da mu ostavi rok od najduže dva meseca dana za otklanjanje propusta, odnosno grešaka.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Kluba, nakon što je omogućio članu Kluba da se izjasni o prigovorima na njegov rad i postupanje, većinom od ukupnog broja članova i pismeno je saopštava članu Kluba.

Odluka o isključenju mora biti obrazložena.

Protiv odluke o isključenju, član Kluba može podneti žalbu Skupštini Kluba, čija odluka je konačna.

Do donošenja konačne odluke Skupštine Kluba o isključenju, prava člana Kluba su suspendovana.

Ukoliko član Kluba zakasni sa uplatom članarine do roka utvrđenog odlukom Upravnog odbora i ne izmiri obaveze ni u dodatnom roku od mesec dana, istekom ovog roka automatski se gasi njegovo članstvo bez potrebe donošenja odluke o isključenju.

 

7. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Član 24.

Lica u nadležnosti Kluba koja postupe suprotno Statutu i drugim opštim aktima Kluba, odlukama organa ili ovlašćenih lica Kluba, Fudbalskog saveza Srbije ili povrede ugled Kluba mogu disciplinski odgovarati i biti kažnjena:

 1. opomenom;
 2. ukorom;
 3. suspenzijom;
 4. zabranom obavljanja dužnosti u Klubu;
 5. novčanom kaznom
 6. isključenjem iz Kluba.

Upravni odbor Kluba bliže uređuje disciplinske mere, disciplinske prekršaje i disciplinski postupak, u skladu sa ovim Statutom.

 

Član 25.

Nijedan član Kluba ne može biti disciplinski kažnjen ili snositi druge negativne posledice zbog korišćenja svojih prava utvrđenih zakonom, opštim aktima Kluba i opštim aktima Fudbalskog saveza Srbije.

 

IV – UPRAVLjANjE I RUKOVOĐENjE

Član 26.

Klubom upravljaju članovi, na način i pod uslovima određen ovim Statutom.

Članovi upravljaju Klubom neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u organima Kluba.

 

Član 27.

Organi Kluba su:­

 1. Skupština;
 2. Upravni odbor;
 3. Nadzorni odbor;
 4. Predsednik Kluba;
 5. Sekretar Kluba;
 6. Sportski direktor Kluba.

Mandat članova organa Kluba traje četiri godine, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

U slučaju kada je istekao mandat organa Kluba, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti od strane novoizabranih organa.

Lica koja su pravosnažno osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo; teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, kao i za krivična dela propisana zakonom koji se odnosi na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, ne mogu vršiti funkcije likvidatora ili funkcije u organima iz stava 1. ovog člana, dok traju pravne posledice osude.

Član ograna Kluba može biti samo lice: koje ima svojstvo člana Kluba u skladu sa ovim Statutom, koje ima najmanje 18 godina, i koje nije član organa niti aktivno angažovano u konkurentskom fudbalskom klubu.

Licu iz stava 4. ovog člana danom pravnosnažnosti presude prestaje članstvo u organu Kluba u koji je imenovan, odnosno prestaje funkcija organa  Kluba na koju je imenovan.

 

Član 28.

Na sednicama organa Kluba obavezno se vodi zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Kluba, sa sledećom minimalnom sadržinom: ime organa, datum  i mesto sednice, vreme početka i završetka sednice, imena prisutnih i odsutnih, dnevni red, tačan tekst odluka, potpis predsedavajućeg i zapisničara.

Zapisnik predstavlja poslovnu tajnu Kluba.

 

Član 29.

Članovi organa Kluba odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Klubu, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom. Za štetu ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke ili su se uzdržali od glasanja.

Postupak za naknadu štete pokreće se na osnovu odluke organa Kluba ili najmanje 15 članova Kluba.

Odredbe stava 1. i 2. ovog člana shodno se primenjuju i na odluke Sportskog direktora Kluba.

Član organa Kluba nema pravo glasa na sednici organa Kluba kad se odlučuje o:

 1. pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega;
 2. odobravanju poslova između njega i Kluba u slučaju sukoba interesa, odnosno postojanja ličnog interesa pri odlučivanju;
 3. njegovoj odgovornosti ili razrešenju;
 4. Član organa Kluba nema pravo glasa ako se odluka odnosi na zaključenje pravnog posla sa njim ili na to da se spor između njega i Kluba povede ili okonča, ili ako se odlučuje o imovinskim pitanjima koja su povezana sa njegovim bračnim drugom ili rođakom do drugog stepena srodstva u pravoj liniji ili se odnose na neko pravno lice nad kojim on ima kontrolu ili ekonomski interes.

 

1. SKUPŠTINA

1.1. Sastav, izbor i mandat Skupštine

 

Član 30.

Skupština je najviši organ Kluba.

Skupštinu sačinjava 9 predstavnika redovnih članova Kluba sa istim pravom glasa iz člana 16. stav 1. ovog Statuta.

U radu Skupštine mogu učestvovati po pozivu Predsednika Kluba, predstavnici pridruženih i počasnih članova kao i drugih organizacija i državnih organa.

 

Član 31.

Članovi Skupštine imaju dužnost da se na sednicama Skupštine pridržavaju zakona, sportskih pravila i Statuta i drugih opštih akata Kluba i da, dok traje njihov mandat članova Skupštine, u svemu poštuju Statut i druga opšta i pojedinačna akta Kluba, kao i da se ponašaju u skladu sa ugledom Kluba.

 

1.2. Izborna Skupština

Član 32.

Predsednik  Kluba raspisuje izbore za članove Skupštine novog saziva, najkasnije 60 dana  pre isteka mandata Skupštine i bliže uređuje način izbora.

Predsednik Kluba otvara izborni skup, nakon čega se pristupa izboru radnog predsedništva od 3 člana koje rukovodi glasanjem i biranjem članova Skupštine.

Izbor članova Skupštine vrši se javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih članova.

Na izbornim skupovima vodi se zapisnik i sačinjava izveštaj o izboru članova Skupštine koji potpisuju članovi radnog predsedništva i čiji se originalni primerci dostavljaju Predsedniku i Sekretaru Kluba.

Ukoliko u toku trajanja mandata Skupštine neko od njenih članova izgubi to svojstvo zbog smrti, ostavke ili razrešenja, Predsednik Kluba zakazuje vanredni skup  koji je izabrao tog člana radi izbora njegove zamene.

Izbor na vanrednom skupu vrši se na način i u postupku opisanom u st. 1-5. ovog članu, a novoizabrani član Skupštine bira se na vreme do isteka mandata postojećeg saziva Skupštine.

 

Član 33.

Članu Skupštine Kluba mandat prestaje: smrću, ostavkom, razrešenjem, zabranom obavljanja funkcija u oblasti sporta koja je izrečena od strane nadležnog državnog organa ili Fudbalskog saveza Srbije u skladu sa zakonom i u slučaju iz čl. 27. st. 6. ovog Statuta.

Predsednik Kluba konstatuje ispunjenost uslova za prestanak članstva u Skupštini usled smrti ili ostavke.

Ostavku član Skupštine podnosi Predsedniku Kluba, koji po prijemu ostavke konstatuje prestanak članstva u Skupštini i zakazuje skup  koji je izabrao tog člana Skupštine na kome se odlučuje o izboru novog član Skupštine.

Razrešenje člana Skupštine može predložiti svaki član Skupštine ili skup iz člana 30. stav 2. ovog Statuta.

Predlog za razrešenje člana Skupštine mora biti obrazložen.

O razrešenju člana Skupštine odlučuje Skupština.

 

1.3. Redovna Skupština

Član 34.

Redovna sednica Skupštine saziva se najmanje jedanput godišnje.

Članu Skupštine šalje se pismeni pozivza sednicu Skupštine, sa dnevnim redom, po pravilu, najmanje dve nedelje pre održavanja Skupštine. Poziv za sednicu se šalje preporučenim pismom na poslednju poznatu poštansku adresu, i rok od dve nedelje se računa od datuma označenog na poštanskom štambilju. Član Skupštine Kluba može se pismeno saglasiti da se pozivi za sednicu šalju elektronskom poštom ili da se vrši na drugi pogodan način.

Član Skupštine može dati predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine, pismenim podneskom sa obrazloženjem, najkasnije nedelju dana pre održavanja Skupštine.

Predsednik Kluba najkasnije tri dana pre sednice Skupštine utvrđuje definitivni dnevni red i objavljuje ga na oglasnoj tabli i internet sajtu Kluba.

O radu sednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju Predsednik  Kluba i zapisničar.

Na početku sednice Skupštine, Predsednik  Kluba utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje i da li je Skupština sazvana u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

O toku rada Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju predsedavajući i zapisničar, i on se usvaja na narednoj sednici Skupštine.

Rad  Skupštine Kluba bliže se uređuje Poslovnikom o radu.

 

1.4. Vanredna Skupština

Član 35.

Predsednik Kluba može u svako doba sazvati vanrednu sednicu Skupštine ako to interesi Kluba zahtevaju.

Predsednik Kluba je obavezan da sazove vanrednu sednicu Skupštine ako to pismeno traži, uz navođenje svrhe i razloga i dnevnog reda, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sekretar  Kluba ili 1/3 članova Skupštine. Skupština se mora sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva. Ako Predsednik Kluba ne sazove vanrednu sednicu Skupštine, nju može sazvati onaj organ Kluba, odnosno oni članovi Skupštine koji su tražilu njeno sazivanje. Između podnošenja urednog zahteva za održavanje vanredne Skupštine i vanredne sednice Skupštine ne sme proteći više od 15 dana.

Poziv za vanrednu Skupštinu sa predlogom dnevnog reda mora biti upućen članovima Skupštine najkasnije sedam dana pre termina za održavanje sednice skupštine.

Na dnevnom redu Skupštine iz stava 2. ovog člana mogu biti samo pitanja koja su navedena u zahtevu za sazivanje vanredne Skupštine, osim ako Skupština ne odluči drugačije većinom od ukupnog broja članova.

Ako je na vanrednoj Skupštini glasano o poverenju, odnosno razrešenju organa Kluba i predlog ne bude prihvaćen, sazivanje nove vanredne Skupštine se ne može tražiti iz istih razloga sledećih godinu dana.

Na sazivanje vanredne sednice Skupštine shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o redovnoj Skupštini i Poslovnik o radu Skupštine.

Vanredna Skupština Kluba ima sva ovlašćenja kao i redovna Skupština.

 

1.5. Jubilarna Skupština

Član 36.

Jubilarna Skupština se održava u prigodnim prilikama, što zavisi od jubileja kome se posvećuje ovakav skup.

 

1.6. Nadležnosti Skupštine

Član 37.

Skupština:

1) razmatra, donosi i usvaja:

a) Statut, izmene i dopune Statuta, i autentično tumačenje Statuta Kluba;

b) godišnje izveštaje o radu Kluba i njegovih organa;

v) finansijske izveštaje;

g) programe i planove rada i razvoja Kluba, smernice za njihovo sprovođenje, i izveštaje o ostvarivanju usvojenih programa i planova;

d) odluku o prestanku rada Kluba;

đ) odluku o statusnim promenama i promenama pravnog oblika;

e) kodeks ponašanja članova Kluba;

ž) odluku o udruživanju u saveze;

z) odluke po žalbama na odluke Upravnog odbora, ukoliko za rešavanje po žalbi nije nadležna arbitraža u skladu sa ovim Statutom;

i) odluku o osnivanju sportskog privrednog društva (čl. 72. stav 2. Zakona o sportu);

j) odluke koje su joj izričito stavljene u nadležnost ovim Statutom.

k) odluku o imenovanju lica za zastupanje i predstavljanje Kluba;

 

2) bira i razrešava

a) Predsednika Kluba,

b) članove Upravnog odbora,

v) članove Nadzornog odbora,

g) Sekretara Kluba;

 

Za vršenje određenih poslova Skupština može obrazovati stalna ili povremena radna tela (odbore, komisije i sl.). Odlukom o obrazovanju radnog tela utvrđuje se njegov delokrug i sastav.

Skupština može, u slučaju potrebe i kada to nije u suprotnosti sa Zakonom o sportu, podzakonskim aktima i drugim opštim aktima Kluba, poveriti obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Upravnom odboru Kluba

 

1.7. Odlučivanje Skupštine

Član 38.

Skupština može da radi i odlučuje ako je prisutna većina članova Skupštine, a odluke donosi većinom prisutnih članova, osim u slučajevima kada je zakonom ili ovim Statutom drugačije određeno.

Ukoliko pri izboru predsednika i članova organa Kluba u prvom kruga glasanja nije izabran predsednik, odnosno potreban broj članova, pristupa se drugom krugu glasanja, za sve kandidate koji nisu imali dovoljan broj glasova. Ukoliko ni u drugom glasanju nije izabran potreban broj, kandidovanje se ponavlja.

O pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu Skupštine, a pojave se tokom sednice Skupštine, može se donositi odluka samo ako se Skupština sa time saglasi dvotrećinskom većinom prisutnih delegata.

Članovi Skupštine odlučuju javno dizanjem ruku, osim ako Skupština većinom potrebnom za rad i odlučivanje ne odluči da se glasanje obavi tajno.

O predlogu odluka članovi Skupštine izjašnjavaju se, po pravilu, javnim glasanjem sa: “za”, “protiv”  i kao „uzdržan“.

2. UPRAVNI ODBOR

2.1. Sastav

Član 39.

Upravni odbor ima od 5 članova.

Predsednik Kluba je i predsednik Upravnog odbora i njegov član po funkciji.

Sekretar kluba je član Upravnog odbora po fukciji.

Sportski direktor Kluba učestvuje u radu Upravnog odbora bez prava glasa.

Članove Upravnog odbora bira i razrešava Skupština Kluba, na predlog Predsednika Kluba, na period od četiri godine.

Isto lice može biti ponovo birano u Upravni odbor Kluba.

Članu Upravnog odbora mandat prestaje: smrću, ostavkom, razrešenjem, zabranom obavljanja funkcija u oblasti sporta koja je izrečena od strane nadležnog državnog organa ili Fudbalskog saveza Srbije u skladu sa zakonom i u slučaju iz čl. 27. st. 6. ovog Statuta.

Upravni odbor konstatuje ispunjenost uslova za prestanak članstva u Upravnom odboru.

Ukoliko prevremeno prestane mandat više od trećine članova Upravnog odbora, obavezno se saziva bez odlaganja vanredna sednica Skupštine.

Skupština Kluba može prevremeno razrešiti člana Upravnog odbora i na njegovo mesto izabrati drugo lice. Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje koliko i mandat ostalih ranije izabranih članova.

Predsednik Kluba može između dve sednice Skupštine Kluba izvršiti privremenu zamenu pojedinog člana Upravnog odbora koji ne vrši i/ili nije u stanju da vrši svoje dužnosti, najviše do 1/3 članova, a konačnu odluku donosi Skupština na prvoj narednoj sednici.

 

2.2. Nadležnosti Upravnog Odbora

 

Član 40.

Upravni odbor:

 1. utvrđuje predlog Statuta;
 2. predlaže Skupštini  finansijske izveštaje;
 3. razmatra podnete godišnji izveštaje o radu Kluba i njegovih organa;
 4. usvaja finansijski plan;
 5. usvaja opšta akta Kluba potrebna za ostvarivanje ciljeva Kluba, koja nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine;
 6. utvrđuje predlog odluke o statusnim promenama;
 7. stara se o sprovođenju programa i planova rada i razvoja Kluba donetim od strane Skupštine Kluba;
 8. upravlja imovinom Kluba;
 9. utvrđuje visinu upisnine i članarine, u zavisnosti od kategorije članstva;
 10. bliže uređuje ostvarivanje prava i obaveza članova Kluba;
 11. izvršava odluke i zaključke Skupštine;
 12. stara se o obezbeđenju sredstva za rad Kluba;
 13. priprema i utvrđuje predloge opštih akata i odluka iz nadležnosti Skupštine Kluba;
 14. imenuje predstavnike Kluba u drugim organizacijama;
 15. utvrđuje nagrade i priznanja Kluba organizacijama i pojedincima za zasluge i rezultate u razvoju i unapređenju sporta i odlučuje o dodeli nagrada i priznanja;
 16. odlučuje o obrazovanju ogranaka (sekcija, podružnica), njihovom mestu obavljanja aktivnosti i delatnosti i zastupniku;
 17. odobrava pravne poslove u slučaju sukoba interesa;
 18. odlučuje o pokretanju spora ili odustajanju od njega;
 19. definiše kratkoročnu strategiju rada i razvoja Kluba;
 20. usvaja, na predlog Sekretara i Sportskog direktora  planove i programe stručnog rada u Klubu, utvrđuje mere za njihovo sprovođenje i razmatra izveštaje o stručnom radu i rezultatima svih selekcija Kluba;
 21. odlučuje o zaključivanju i raskidanju ugovora sa igračima i o angažovanju novih igrača;
 22. odlučuje o angažovanju sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu, načinima i uslovima njihovog angažovanja;
 23. odlučuje o zaključivanju ugovora o radu sa Sekretarom i Sportskim direktorom Kluba;
 24. odlučuje o učešću Kluba na sportskim priredbama u zemlji i inostranstvu;
 25. odlučuje o cenama ulaznica i besplatnim propusnicama ua sportske priredbe koje Klub organizuje;
 26. odlučuje o osnivanju i gašenju privrednih društava u kojima Klub ima akcije ili udele i o sticanju, zalaganju i otuđenju akcija ili udela Kluba u drugim pravnim licima;
 27. odlučuje o pozajmljivanju i investiranju sredstava Kluba, kao i kreditnom zaduživanju Kluba;
 28. utvrđuje prava koja imaju igrači koji se bave fudbalskim aktivnostima kao članovi Kluba;
 29. razmatra i usvaja periodične izveštaje Sekretara Kluba;
 30. imenuje i razrešava trenere i druge sportske stručnjake, na predlog Sportskog direktora;
 31. odlučuje o žalbama na odluke Sekretara Kluba, imenovanih lica i radnih tela Kluba;
 32. donosi plan takmičenja seniorskih ekipa na predlog Sportskog direktora i analizira njegovo izvršenje;
 33. donosi plan takmičenja mlađih kategorija na predlog Sportskog direktora i analizira njegovo izvršenje;
 34. određuje novčane naknade igračima u skladu sa pojedinačnim ugovorima, kao novčane naknade za rad lica koja nisu stalno zaposlena u Klubu;
 35. utvrđuje visinu zarade radnika koji su stalno zaposleni u Klubu;
 36. daje saglasnost na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta zaposlenih u Klubu;
 37. daje saglasnost na potpisivanje pojedinačnog kolektivnog ugovora;
 38. usvaja plan stručnog rada u obavljanju sportskih aktivnosti i delatnosti u Klubu i plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja sportskih stručnjaka angažovanih u Klubu i određuje način vođena evidencije o stručnom radu u Klubu;
 39. odlučuje sa kojim sportistima i trenerima (sportskim stručnjacima) će Klub zaključiti ugovor, utvrđuje sadržinu ugovora (određuje visinu naknade za zaključenje ugovora i naknade za bavljenje fudbalskim aktivnostima, rok na koji se ugovor zaključuje, uslove i načine raskidanja ugovora, međusobne obaveze, itd.) i odlučuje o menjanju, dopunjavanju i raskidanju ugovora;
 40. odlučuje o drugim naknadama koje Klub naplaćuje;
 41. odlučuje o sporazumnom raskidu ugovora pre isteka roka sa sportistom, odnosno o izdavanju ispisnice i o visini naknade (obeštećenja) za prevremeni prestanak ugovora koji plaća igrač ili klub u koji prelazi;
 42. odlučuje o nazivu pod kojim će klub nastupati u takmičarskoj sezoni;
 43. imenuje i razrešava Sportskog direktora, na predlog Predsednika Kluba, u skladu sa ovim Statutom;
 44. obavlja sve druge aktivnosti vezane za ostvarivanje ciljeva Kluba koje su na osnovu ovog Statuta u njegovoj nadležnosti ili koje nisu, na osnovu ovog Statuta, u izričitoj nadležnosti drugih organa Kluba.

 

Član 41.

Upravni odbor ima kao svoje stalno operativno radno telo Sekretarijat Kluba, koga čine Predsednik Kluba i Sekretar Kluba.

Sekretarijat Kluba rešavanja hitna pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora između dve sednice, s tim da se o odlukama obaveštava Upravni odbor na prvoj narednoj sednici, koji može donete odluke izmeniti.

 

Član 42.

Za vršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbora može obrazovati komisije, savete i radna tela ili imenovati savetnike i angažovati stručna lica za određene oblasti rada. Odlukom o obrazovanju komisije, saveta ili radnog tela, odnosno imenovanju lica  utvrđuje se njihov delokrug rada, odnosno sastav.

Upravni odbor obrazuje Disciplinsku komisiju kao stalno radno telo Kluba.

Rad Upravnog odbora i njegovih radnih tela bliže se reguliše Poslovnikom o radu koji donosi Upravni odbor.

 

2.3. Sednice Upravnog odbora

Član 43.

Upravni odbor zaseda i odlučuje u sednicama koje saziva Predsednik Kluba, a u slučaju njegove sprečenosti Sekretar Kluba..

Sednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi.

Upravni odbor može da odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova. U slučaju da Upravni odbor nema kvorum potreban za odlučivanje, Predsednik Kluba će, u hitnim slučajevima, sazvati bez odlaganja novu sednicu sa istim dnevnim redom. Upravni odbor na ponovljenoj sednici, koja će se održati najkasnije u roku od nedelju dana, može da odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor odlučuje prostom većinom glasova prisutnih članova, ako ovim Statutom nije drugačije određeno. U slučaju podele glasova odlučuje glas Predsednika.

Odluka Upravnog odbora o otuđenju nepokretne imovine Kluba punovažna je samo uz saglasnost Skupštine Kluba.

Članovi Upravnog odbora prilikom odlučivanja dužni su da štite interese Kluba kao celine.

Predsednik Kluba određuje svakom članu Upravnog odbora konkretna zaduženja.

Skupština Kluba ima pravo da ukine, odnosno obustavi od izvršenja akt odnosno odluku Upravnog odbora ili drugog organa Kluba ako ustanovi da nije doneta u skladu sa zakonom, sportskim pravilima Fudbalskog saveza Srbije i opštim aktima Kluba, odnosno utvrđenom politikom Kluba.

 

3. NADZORNI ODBOR

Član 44.

Nadzorni odbor je nadzorni organ Kluba koji vrši kontrolu finansijskog poslovanja Kluba i godišnjeg završnog računa.

Nadzorni odbor ima tri člana, koji se biraju na 4 godine.

Nadzorni odbor bira iz svog sastava predsednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor obavezno podnosi Skupštini izveštaj o pitanjima iz svog delokruga prilikom usvajanja godišnjeg izveštaja o radu Kluba.

Nadzorni odbor upoznaje sa rezultatima obavljenog nadzora Upravni odbor i Sekretara Kluba.

 

Član 45.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo izabrani samo još u jednom mandatu.

Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom o radu koji usvaja Nadzorni odbor.

 

Član 46.

Upravni odbor Kluba može imenovati revizora sa nadzornim ovlašćenjima utvrđenim u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji

 

4. PREDSEDNIK KLUBA

Član 47.

Predsednika Kluba bira Skupština na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora, iz reda istaknutih sportista, sportskih stručnjaka i društveno-sportskih radnika.

Predsednik Kluba za svoj rad odgovara Skupštini Kluba.

Predsednik Kluba je po funkciji Predsednik, odnosno predsedavajući Skupštine i Predsednik Upravnog odbora Kluba.

 

Član 48.

Predsedniku Kluba prestaje funkcija pre isteka vremena na koju je izabran ostavkom, razrešenjem i u slučaju iz čl. 27. st. 6. ovog Statuta.

Predsednik može podneti ostavku Skupštini.

Ukoliko Predsednik podnese ostavku dužan je da zakaže sednicu Skupštine u roku od najviše 30 dana od dana podnošenja ostavke.

U slučaju podnošenja ostavke od strane Predsednika, Skupština će na svojoj prvoj narednoj sednici razmatrati ostavku i, u slučaju njenog usvajanja, izabrati novog Predsednika.

Predsednik koji je podneo ostavku dužan je da u potpunosti vrši svoja prava i dužnosti do sednice Skupštine na kojoj se odlučuje o ostavci.

Predlog za razrešenje Predsednika, koji mora biti obrazložen, može podneti najmanje 7 članova Skupštine.

Odluku o predlogu za opoziv donosi Skupština kluba većinom od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

Ukoliko Skupština prihvati predlog i izvrši opoziv Predsednika pristupa se izboru novog Predsednika.

U slučaju prestanka mandata Predsedniku Kluba pre roka na koji je izabran, mandat prestaje svim članovima Upravnog odbora s danom prve sednice Skupštine na kojoj se bira novi predsednik u skladu sa ovim Statutom.

 

Član 49.

Predsednik Kluba obavlja sledeće poslove:

 1. predstavlja  i zastupa Klub u zemlji i inostranstvu;
 2. finansijski je nalogodavac za realizaciju finansijskog plana Kluba;
 3. saziva sednice i rukovodi radom  Skupštine i Upravnog odbora;
 4. brine o izvršavanju programa, planova, odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora;
 5. prati izvršavanje odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora Kluba;
 6. potpisuje sva akta iz nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora;
 7. podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Kluba, koji obuhvata i njegov rad i rad Upravnog odbora;
 8. priprema sednice Skupštine i Upravnog odbora;
 9. predlaže Skupštini izbor i razrešenje članova Upravnog odbora;
 10. predlaže Skupštini izbor i razrešenje članova Nadzornog odbora
 11. predlaže Skupštini imenovanje i razrešenje Sekretara Kluba;
 12. utvrđuje predloge opštih akata i odluka koje donosi Upravni odbor;
 13. obavlja druge poslove određene ovim Statutom i opštim aktima Kluba.

U slučaju sprečenosti ili duže odsutnosti, Predsednika Kluba zamenjuje ga Sekretar Kluba, a ako on nije u mogućnosti ili propusti to da učini zamenjuje ga član Upravnog odbora koga odredi Predsednik Kluba.

Predsednik Kluba može deo svojih ovlašćenja i dužnosti preneti na Sekretara Kluba.

 

5. SEKRETAR KLUBA

Član 50.

Sekretar Kluba:

 1. odgovara za zakonitost rada Kluba;
 2. zastupa i predstavlja Klub po odluci Skupštine Kluba;
 3. odlučuje o pojedinačni pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Klubu, zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima u Klubu i ima u odnosu na zaposleno i radno angažovana lica u Klubu položaj, odnosno ovlašćenja direktora u pravnom licu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad;
 4. predlaže osnove poslovne politike;
 5. donosi akt o sistematizaciji poslova i radnih zadataka i radnih mesta u Klubu, uz saglasnost Upravnog odbora;
 6. predlaže finansijski plan Kluba i poslovne planove i programe i stara se o njihovom sprovođenju;
 7. predlaže Upravnom odboru donošenje svih odluka iz delokruga Upravnog odbora, osim onih za koje je ovim Statutom utvrđeno da ih predlažu drugi organi, odnosno lica;
 8. donosi odluke o korišćenju imovine Kluba, ako ovim Statutom nije drugačije određeno;
 9. organizuje i vodi aktivnosti i poslovanje Kluba;
 10. stara se o pripremama sednica organa Kluba i o izvršavanju odluka i drugih akata tih organa;
 11. brine se o urednom vođenju propisanih evidencija i poslovnih knjiga;
 12. stara se o vođenju zapisnika sa sednica organa Kluba;
 13. odobrava službena putovanja;
 14. učestvuje u radu Upravnog odbora Kluba;
 15. podnosi  Skupštini i Upravnom odboru godišnji izveštaj o svom radu;
 16. kontroliše poslovanje pravnih lica u kojima Klub ima akcije ili udele, zastupa Klub u skupštinama i drugim organima tih lica i o njihovom poslovanju izveštava Upravni odbor;
 17. Najmanje jedanput u tri meseca obaveštava Upravni odbor o finansijskom stanju Kluba i predlaže mere za ostvarivanje finansijskog plana;
 18. Predlaže cenu ulaznica i svih drugih naknada koje prima Klub;
 19. obavlja druge poslove u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Kluba.

Ugovore i druge pravne oslove kojima se: Klub kreditno zadužuje, pribavlja, otuđuje ili opterećuje nepokretna imovina Kluba; pribavljaju, otuđuju ili opterećuju osnovna sredstva Kluba; pozajmljuju ili investiraju novčana sredstva Kluba; stiču ili otuđuju akcije ili udeli u drugim pravnim licima Sekretar Kluba zaključuje na osnovu prethodne odluke i saglasnosti Upravnog odbora.

Ugovore o radu sa sportskim stručnjacima, kao i sve anekse kojima se ti ugovori menjaju, dopunjuju ili raskidaju Sekretar Kluba Zaključuje na osnovu prethodne odluke i saglasnosti Upravnog odbora.

 

Član 51.

Sekretar  Kluba obavlja svoju funkciju za vreme trajanja mandata profesionalno,  ili volonterski.

Odluku o visini naknade ili nagrade za prekovremeni rad u slučaju da Sekrtar kluba svoju funkciju obavlja volonterski donosi Upravni odbor na predlog Predsednika Kluba.

Sekretar Kluba je samostalan u obavljanju poslova iz svog delokruga i za svoj rad odgovara Skupštini i Predsedniku Kluba.

Sekretar  Kluba se imenuje na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Sekretar  Kluba može određene poslove iz svog delokruga preneti na druga rukovodeća lica, uz saglasnost Predsednika Kluba.

Za izbor na funkciju Sekretara Kluba potrebno je da kandidat ispunjava, pored opštih uslova za rad, sledeće posebne uslove: da ima završenu najmanje višu školu; da ima organizacione sposobnosti; da ima iskustvo u društveno sportskim aktivnostima najmanje 5 godina.

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti Sekretara Kluba, zamenjuje ga lice koje odredi Upravni odbor.

 

Član 52.

Sekretar Kluba je dužan da informiše organe Kluba o aktivnostima i delatnostima Kluba i njegovom finansijskom poslovanju.

Ukoliko dođe do prekoračenja finansijskog plana, Sekretar kluba je dužan da o tome obavesti članove Upravnog odbora i Predsednika Kluba. U slučaju da Upravni odbor i Predsednik kluba ne reaguju na upozorenje Sekretara Kluba o prekoračenju planiranog finansijskog plana, direktno su odgovorni Skupštini Kluba za posledice koje mogu nastati.

Ukoliko organ Kluba, odnosno najmanje 30 članova Kluba to zahteva, uz navođenje razloga, dobijanje podataka iz stava 1. ovog člana, Sekretar Kluba je dužan da im takve informacije saopšti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

 

6. DISCIPLINSKA KOMISIJA

 

Član 53.

Disciplinska komisija Kluba je nezavisno radno telo Kluba koji odlučuje o prekršajima utvrđenim Disciplinskim pravilnikom i drugim opštim aktima Kluba, od strane lica u nadležnosti Kluba.

 

Član 54.

Disciplinsku komisiju čine predsednik i dva člana, koje imenuje i razrešava Upravni odbor na period od 4 godine, većinom od ukupnog broja članova.

 

Član 55.

Disciplinska komisija odlučuje isključivo na osnovu Disciplinskog pravilnika i drugih opštih akata Kluba.

Disciplinska komisija svoje odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.

Disciplinska odluka donosi se u pismenoj formi i mora biti obrazložena.

Protiv odluka Disciplinske komisije dopuštena je žalba Upravnom odboru Kluba u roku od 15 dana od dana uručenja odluke.

U postupku pred Disciplinskom komisijom, po pravilu, javnost je isključena.

Organizacija i rad Disciplinske komisije bliže se uređuje Disciplinskim pravilnikom Kluba.

Disciplinska komisija pokreće disciplinski postupak na osnovu disciplinske prijave koju mogu podneti članovi i organi Kluba i organi Fudbalskog saveza Srbije

 

Član 56.

Članu Kluba mogu se izreći disciplinske sankcije u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Kluba, s tim da mu ne može biti izrečena kazna za disciplinski prekršaj za koji nije kriv i koji pre nego što je učinjen nije bio opštim aktom Kluba utvrđen kao disciplinski prekršaj i za koji nije bila propisana kazna, ako zakonom nije drukčije određeno.

Član Kluba ima u disciplinskom postupku pravo na: vođenje postupka bez odugovlačenja i sa što manje troškova; nezavisnost, stručnost i nepristrasnost organa koji odlučuje o odgovornosti; branioca o ličnom trošku; izjašnjenje i izvođenje dokaza; pismenu i obrazloženu odluku i žalbu.

 

8. SUKOB INTERESA I ZABRANA KONKURENCIJE

Član 57.

Sekretar  Kluba i članovi organa Kluba dužni su da postupaju savesno, pažljivo i odgovorno prema Klubu, u skladu sa zakonom i opštim aktima Kluba.

Lica iz stava 1. ovog člana koja imaju lični interes ne smeju koristiti Klub za lično bogaćenje, odnosno lične potrebe

Predsednik i članovi organa Kluba, Sekretar  Kluba i zaposleni ne mogu direktno ili indirektno biti angažovani u konkurentskoj sportskoj organizaciji.

Sukob interesa u smislu stava 2. ovog člana postoji ako je član organa Kluba, odnosno Sekretar Kluba ili član njegove porodice (supružnik, krvni srodnik u pravoj liniji i u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojitelj i usvojenik, srodnik po tazbini do prvog stepena srodstva):

 • ugovorna strana u pravnom poslu sa Klubom;
 • vlasnik ili na drugi način u poslovnom odnosu sa licem iz pravnog posla i

radnje koje zaključuje ugovor sa Klubom ili koje ima finansijske interese u tom poslu ili radnji, po osnovu kojih se razumno može očekivati da utiču na postupanje člana organa Kluba, odnosno Sekretar, suprotno interesu Kluba;

 • pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili radnje ili lica koje im

finansijski interes u pravnom poslu ili radnji, tako da se osnovano može očekivati da to utiče na postupanje člana organa Kluba, odnosno Sekretar Kluba,suprotno interesu Kluba.

Ugovor između Sekretara Kluba i Kluba može da se zaključi po odluci Upravnog odbora Kluba. Ugovor sa Sekretarom Kluba potpisuje Predsednik Kluba.

Povreda sukoba interesa i zabrane konkurencije iz st. 2. i 3. ovog člana daje Klubu pravo na naknadu štete i pravo da se poslovi koje lice izvrši za svoj račun priznaju kao poslovi izvršeni za račun Kluba.

U slučaju sukoba interesa između Kluba i Sekretara Kluba, Klub zastupa Predsednik Kluba.

 

V – OBLICI ORGANIZOVANjA I RADA

Član 58.

Oblici organizovanja i rada u Klubu su saveti, komisije, odbori, sekcije, kancelarije, specijalizovani servisi i dr.

Delokrug, nadležnosti, mandat, sastav i način rada pojedinih organizacionih delova i oblika rada u Klubu uređuje se odgovarajućim opštim aktima i odlukama, koje donosi Upravni odbor.

 

VI – STRUČNI RAD U KLUBU

Član 59.

Klub stvara osnove za unapređenje stručnog rada u Klubu i vrši nadzor nad stručnim radom u Klubu.

Stručni rad u Klubu mogu da obavljaju isključivo lica koja imaju odgovarajuće sportsko zvanje u skladu sa zakonom (sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu) i dozvolu za rad izdatu od strane Fudbalskog saveza Srbije, ako zakonom nije drugačije određeno.

Sportski stručnjaci iz stava 1. ovog člana obavezni su da se stručno usavršavaju u skladu sa zakonom i opštim aktima Kluba i Fudbalskog saveza Srbije.

Klub uspostavlja pravne odnose sa sportskim stručnjacima u skladu sa Zakonom o sportu i sportskim pravilima Fudbalskog saveza Srbije.

O sprovođenju stručnog rada u Klubu staraju se Sportski direktor i Sekretar Kluba.

 

1. SPORTSKI DIREKTOR

 Član 60.

Sportskog direktora imenuje i razrešava Upravni odbor na vreme od 4 godina.     Upravni odbor posebnom odlukom utvrđuje uslove za imenovanje Sportskog direktora.

Sportski direktor:

 • organizuje, prati i objedinjuje ukupan stručni rad u Klubu;
 • predlaže Upravnom odboru angažovanje sportskih stručnjaka i način i uslove njihovog angažovanja;
 • predlaže Upravnom odboru sve odluke vezane sa zaključivanjem i raskidanjem ugovora, ugovora o stipendiranju za sportsko usavršavanje i drugih ugovora sa   sportistima i uslovima pod kojima se ti ugovori zaključuju, menjaju ili raskidaju;
 • predlaže Upravnom odboru planove i programe stručnog rada i stara se  njihovom  sprovođenju;
 • utvrđuje raspored poslova i radnih zadataka svih sportskih stručnjaka u Klubu;
 • izveštava Upravni odbor i Skupštinu o stručnom radu i rezultatima svih       selekcija Kluba.
 • na osnovu izveštaja trenera seniorskih ekipa o doprinosu članova seniorskih ekipa u ostvarivanju takmičarskih uspeha, dostavlja predlog Sekretaru   Kluba o nagradama i priznanjima shodno Pravilniku;

Sportski direktor za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

 

2. TRENERI SENIORA

Član 61.

Trenere seniora imenuje i razrešava Upravni odbor na predlog Sportskog direktora Kluba.

Treneri seniora:

 • predlažu plan i program rada seniorskih ekipa Sportskom direktoru  Kluba;
 • sastavljaju predlog godišnjeg plana takmičenja seniorskih ekipa;
 • rukovode treninzima seniorskih ekipa;
 • izveštavaju Sportskog direktora o doprinosu članova prvog tima u ostvarivanju takmičarskih uspeha
 • vode seniorske ekipe na svim takmičenjima i odgovaraju za sportske rezultate;
 • sarađuju sa Sportskim direktorom i Sekretarom Kluba o sprovođenju dugoročnih  planova i programa sportskog razvoja Kluba.

 

3. MLAĐE SELEKCIJE KLUBA

 Član 62.

Osnovu piramide stručnog rada u Klubu  čine škola fudbala „DIF“  i mlađe selekcije kluba koje treniraju u okviru PETLIĆA, PIONIRA,KADETA I OMLADINACA.

Sportski direktor predlaže Upravnom odboru sistematizaciju i izvršioce u školi fudbala i mlađima selekcijama Kluba koji donosi odluku,

Treneri mlađih selekcija i svi ostali sportski stručnjaci u Klubu obavezni su da poštuju i izvršavaju sve naloge Sportskog direktora koji su u funkciji rada i ostvarivanja rezultata seniorskih ekipa.

 

VII – STRUČNA SLUŽBA KLUBA

Član 63.

Za obavljanje stručnih, administrativnih i pomoćnih poslova, Klub ima Stručnu službu.

Obavljanje određenih poslova iz stava 1. ovog člana Upravni odbor Kluba može poveriti odgovarajućim stručnim institucijama i organizacijama, odnosno pojedincima.

Stručna služba Kluba obavlja poslove na sprovođenju odluka, zaključaka i drugih akata organa Kluba i oblika organizovanja i rada u Klubu; priprema analize, izveštaje i informacije, nacrte opštih i drugih akata Kluba; organizuje aktivnosti i izvršava poslove iz delatnosti Kluba i obavlja druge poslove koje joj naloži Skupština, Upravni odbor ili Sekretar Kluba.

Poslovima Stručne službe Kluba rukovodi Sekretar Kluba.

Sportski direktor Kluba uređuje organizaciju, rad i delokrug stručne službe.

Lica angažovana u Stručnoj službe Kluba, u skladu sa poslovima koje obavljaju, imaju pravo na odgovarajuću naknadu, odnosno zaradu i druga primanja ako su u radnom odnosu.

 

Član 64.

U Stručnoj službi Kluba obezbeđuje se vođenje Knjige članova Kluba, bazičnih evidencija sportskih objekata, vrhunskih sportista, sportskih stručnjaka i sportskih rezultata, kao i druge evidencije u skladu sa propisima odnosno posebnim odlukama organa Kluba.

 

Član 65.

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih u Klubu ostvaruju se na osnovu važećih propisa, pravilnika o radu i drugih opštih akata Kluba i ugovora o radu.

O pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Klubu odlučuje Sekretar Kluba, osim ako zakonskim propisima ili opštim aktima Kluba nije drugačije uređeno.

 

VIII – IMOVINA I SREDSTVA

Član 66.

Klub stiče sredstva za postizanje svojih ciljeva iz:

 1. upisnine;
 2. godišnje i mesečne članarine;
 3. prihoda od sopstvenih aktivnosti;
 4. sponzorstva;
 5. donatorstva;
 6. javnih prihoda;
 7. neposrednog obavljanja privrednih i drugih delatnosti, u skladu sa zakonom;
 8. prihoda preduzeća, ustanova, agencija i drugih organizacija kojima je Klub osnivač ili suosnivač;
 9. organizovanjem igara na sreću, nagradnih i kviz igara i sl., ako je to dopušteno važećim propisima;
 10. prodaje ulaznica;
 11. marketinga;
 12. ekonomsko-propagandne delatnosti;
 13. zakupnina;
 14. ulaganja kapitala,
 15. kamata i dividendi;
 16. izrade i prodaje suvenira;
 17. prodaje TV prava;
 18. drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Počasni članovi Kluba su oslobođeni plaćanja godišnje članarine.

 

Član 67.

Objekti i sredstva kojima Klub raspolaže i koja stekne predstavljaju njegovu imovinu.

Klub odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Imovina Kluba ne može se deliti njegovim članovima.

Članovima se mogu davati prigodne nagrade i naknade opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem statutarnih ciljeva Kluba, na osnovu odluke Upravnog odbora, kao i naknade u vezi ispunjavanja ugovornih obaveza.

Odluke o visini pojedinih sredstava iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor.

Klub ima dinarski i devizni račun i preko svojih računa posluje samostalno.

Dobit koju Klub ostvari u toku poslovne godine isključivo se koristi za ostvarivanje statutarnih ciljeva Kluba.

 

Član 68.

Klub vodi poslovne knjige i podnosi finansijske izveštaje u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji koji se odnose na privredna društva.

Revizija finansijskih izveštaja Kluba vrši se u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji koji se odnose na privredna društva.

 

Član 69.

Klub upravlja i koristi objekte i sredstva kojima raspolaže ili su mu dati na korišćenje, u skladu sa propisima i njihovom namenom.

Klub može promeniti namenu sportskom objektu kojim raspolaže samo izuzetno i pod uslovima utvrđenim Zakonom o sportu.

Klub može objekte i sredstva kojima raspolaže, odnosno koristi, dati na korišćenje članovima kluba, pod uslovima utvrđenim odlukom Upravnog odbora Kluba.

Članovi Kluba i organa Kluba solidarno odgovaraju sa Klubom za obaveze Kluba ako postupaju s imovinom Kluba kao da je u pitanju njihova imovina ili zloupotrebljavaju Klub kao formu za nezakonite ili prevarne ciljeve.

 

IX – JAVNOST RADA

Član 70.

Rad Kluba je javan, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Javnost rada Kluba obezbeđuje se javnošću sednica organa i drugih skupova u Klubu, izdavanjem informacija o njihovom radu i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja i drugim sredstvima obaveštavanja.

Klub može imati svoje glasilo  i Internet sajt (stranicu) u skladu sa odlukom Upravnog odbora.

Obaveštavanje javnosti o radu Kluba vrši se preko zvaničnog internet sajta Kluba o čijem uređivanju se stara Sekretar Kluba, konferencija za medije i zvaničnih saopštenja. O prisustvu novinara sednicama organa Kluba odlučuju organi Kluba.

 

Član 71.

Organi i tela Kluba mogu isključiti ili ograničiti javnost sednice ili skupa, kada se razmatraju dokumenta ili podaci poverljive prirode.

Ocenu o stepenu tajnosti podataka i informacija daju Predsednik Kluba i Sekretar Kluba, odgovarajućim pismenim ili usmenim upozorenjem, i određivanjem koji se podaci i informacije smatraju poslovnom tajnom.

Dužnost svih članova Kluba i zaposlenih radnika Kluba je da čuvaju poslovnu i službenu tajnu Kluba, čak i po prestanku radnog odnosa ili članstva u Klubu.

Upravni odbor Kluba će, po potrebi, doneti poseban akt o poslovnoj tajni.

 

Član 72.

Za obaveštavanje javnosti o radu Kluba ovlašćeni su i zaduženi: predsednici organa Kluba za pitanja iz delogruga rada tih organa, Upravni odbor i Sekretar Kluba za materijalno poslovanje Kluba i rad stručne službe i Sportski direktor za stručni rad i rezultate svih selekcija Kluba.

Stavove Kluba, odnosno njegovih organa i tela, mogu da iznose i zastupaju samo ovlašćeni funkcioneri Kluba.

 

Član 73.

Ovim Statutom se utvrđuje da odavanje poslovne i službene tajne određene u skladu sa ovim Statutom predstavlja tešku povredu radne obaveze odnosno klubske i članske discipline za koju se obavezno izriče mera prestanka radnog odnosa i udaljenje iz Kluba, odenosno mera isključenja iz članstva Kluba.

Proglašenu poslovnu odnosno službenu tajnu mogu saopštavati nadležnim državnim organima isključivo Predsedsednik Kluba i Sekretar Kluba, odnosno lice koje oni za to izričito ovlaste.

 

X – OPŠTA AKTA KLUBA

Član 74.

Opšta akta Kluba su Statut, pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Opšta akta Kluba stupaju na snagu osam dana nakon objavljivanja na oglasnoj tabli Kluba i na internet stranici.

 

Član 75.

Predlog za promenu Statuta mora biti, osim u hitnim slučajevima, dostavljen članovima Skupštine  najmanje 15 dana pre održavanja Skupštine.

Amandmani na predlog Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta dostavljaju se Skupštini pismeno najkasnije tri dana pre sednice Skupštine.

Statut, odnosno izmene i dopune Statuta usvajaju se dvotrećinskom većinom od ukupnog broja delegata Skupštine sa pravom glasa.

Način donošenja Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta  bliže se uređuje poslovnikom o radu Skupštine

Opšta akta koje donosi Upravni odbor usvajaju se većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Svaki član i svaki organ Kluba može dati inicijativu za donošenje, odnosno izmene i dopune određenog opšteg akta Kluba.

Svaki član Kluba ima pravo da dobije primerak Statuta Kluba.

 

Član 76.

Statut i druga opšta akta Fudbalskog saveza Srbije, kao sportska pravila iz čl. 3. st. 1. tač. 20) i čl. 5. st. 2. Zakona o sportu, neposredno se primenjuju na sve članove Kluba.

Statut i druga opšta akta Kluba moraju biti u saglasnosti sa Statutom i opštim aktima Fudbalskog saveza Srbije a u suprotnom su nevažeći.

U slučaju nesaglasnosti odredbe statuta i drugog opšteg akta Kluba sa odredbom statuta i opšteg akta Fudbalskog saveza Srbije, neposredno se primenjuje odredba statuta, odnosno opšteg akta Fudbalskog saveza Srbije.

U slučaju nesaglasnosti opšteg akta Kluba i ovog Statuta primeniće se odredbe Statuta.

 

Član 77.

Odluke kao pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica u Klubu moraju biti u skladu sa zakonom, sportskim pravilima Fudbalskog saveza Srbije i  opštim aktom Kluba, a u suprotnom su ništave.

 

XI – REŠAVANjE SPOROVA

Član 78.

Svi sporovi između Kluba i članova Kluba rešavaju se mirnim putem, u skladu sa Zakonom o sportu i ovim Statutom.

Rešavanje sporova iz stava 1. ovog člana može biti povereno ad hok arbitraži ili stalnom sportskom arbitražnom sudu pri Fudbalskom  savezu Srbije, u skladu sa Zakonom i opštim aktima Fudbalskog saveza Srbije.

Klub i svi članovi Kluba su obavezni da priznaju nadležost stalnog sportskog arbitražnog suda iz stava 2. ovog člana utvrđenu statutom Fudbalskog saveza Srbije.

Klub i svi članovi Kluba obavezni su da se uzdrže od pokretanja i vođenja sudskog spora u pitanjima koja su u nadležnosti arbitraže iz st. 2. ovog člana.

Neizvršavanje odluka arbitraže iz st. 2. ovog člana predstavlja teži disciplinski prekršaj.

 

XII – STATUSNE PROMENE

Član 79.

Odluku o statusnim promenama donosi, u skladu sa Zakonom o sportu, Skupština Kluba, na predlog Upravnog odbora, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

 

XIII – ANTI-DOPING PRAVILA

Član 80.

Doping je u suprotnosti sa fundamentalnim principima sporta i medicinskom etikom i zabranjen je, kako na takmičenjima tako i izvan takmičenja.

Pod dopingom se podrazumeva svaka aktivnost utvrđena Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu Republike Srbije.

Upravni odbor kluba utvrđuje anti-doping pravila u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu. Svi članovi Kluba su obavezni da poštuju obaveze iz Zakona o sprečavanju dopinga u sportu  i anti-doping pravila Fudbalskog saveza Srbije i FIFA.

Za kršenje anti-doping doping pravila, odgovornom licu se izriču odgovarajuće kazne, u skladu sa zakonom i sportskim pravilima Fudbalskog saveza Srbije.

Doping kontrolu sprovodi anti-doping Agencija republike Srbije u skladu sa zakonom.

 

XIV – PRESTANAK RADA

Član 81.

Klub prestaje sa radom odlukom Skupštine Kluba, donetom dvotrećinskom  većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

Odluka o prestanku rada Kluba nemože se doneti pre nego što se o njoj izjasne Upravni odbor, Nadzorni odbor.

O donošenju odluke o prestanku rada obaveštava se nadležni registracioni organ, radi brisanja iz registra.

U slučaju prestanka rada Kluba, imovina Kluba prelazi na Fakultet sporta i Fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

Imovinu Kluba koja preostane posle namirenja poverilaca, likvidacioni upravnik prenosi na Fakultet sporta i Fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

 

1. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 82.

Opšti akti Kluba doneće se, odnosno usaglasiće se sa odredbama ovog Statuta u roku od 3 (tri) meseca od dana stupanja na snagu Statuta.

 

Član 83.

Postojeći organi i radna tela Kluba nastavljaju sa radom do isteka mandata na koji su birani.

 

Član 84.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Kluba ili na klupskoj internet stranici.

 

Beograd, 14.02.2017. godine
Predsednik Skupštine
Prof.dr Aleksandar Janković

FUDBALSKI KLUB „DIF“